Akademisk verksamhet

Min akademiska verksamhet omfattar

 • Vetenskaplig verksamhet
 • Pedagogisk verksamhet

Vetenskaplig verksamhet

Jag har ägnat mig åt rättsvetenskapligt arbete sedan 1992. Mina intresseområden utgörs av försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Min forskning har företrädesvis haft följande inriktningar.

 1. Min doktorsavhandling, Orsak och skada. Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring (nr 2 i publikationsförteckningen) behandlar frågan om gränsen för försäkringsbolagens ansvar avseende indirekta skador. Mera generellt kan avhandlingen sägas handla om tolkning och utformning av en särskild typ av försäkringsvillkor, så kallade orsaksvillkor.
 2. Parallellt med avhandlingsarbetet var jag även sysselsatt med ett rättsekonomiskt projekt vilket resulterade i inte mindre än fyra publikationer rörande ansvar och ersättning vid industriella katastrofer (nr 17-20 i publikationsförteckningen). Projektet genomfördes tillsammans med professorn i nationalekonomi Marian Radetzki.
 3. Under avhandlingsarbetet kom jag även att intressera mig för frågor rörande differentiering av försäkringspremier, även detta en frågeställning av klart rättsekonomisk natur (nr 15 i publikationsförteckningen). Några år senare fick denna frågeställning förnyad aktualitet med följd att jag initierade och ledde ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt rörande genteknik och personförsäkring (nr 3, 4 och 22 i publikationsförteckningen). Projektet, vilket genomfördes av ett forskarlag bestående av förutom mig själv, nämnde Marian Radetzki samt den dåvarande doktoranden i filosofi Niklas Juth.
 4. Vid sidan om arbetet med genteknik och personförsäkring har jag mellan 1999 och 2007 varit sysselsatt med ett större forskningsprojekt med fokus på principerna för ersättningsberäkning vid sakskada. Såväl försäkringsrätten som den utomobligatoriska skadeståndsrätten omfattades av undersökningen. Arbetets första del rörande skadeståndsberäkning vid sakskada färdigställdes under 2004 genom publicering av en monografi (nr 5 i publikationsförteckningen). Projektets andra del, rörande försäkringsersättning vid sakskada, färdigställdes under 2007 genom publicering av två omfattande vetenskapliga uppsatser (28 och 29 i publikationsförteckningen).
 5. Under 2004 färdigställde jag en forskningsrapport med titeln Whiplash-skador. Kan ersättningssystemens utformning bidra till att förklara ökade kostnader? (nr 24 i publikationsförteckningen). Rapporten utgör en del av Whiplashkommissionens slutrapport som publicerades 2005. Inom ramen för mitt engagemang inom denna del av ersättningsjuridiken har jag också, tillsammans med jur kand Anna Eriksson, under 2006 publicerat en bok rörande det grundläggande försäkringsskyddet vid sjukdom och arbetsskada (nr 8 i publikationsförteckningen).
 6. Under 2005 ägnade jag mig åt ett projekt med syfte att skildra den svenska skadeståndsrätten från ett systematiskt och samtidigt praktiskt inriktat perspektiv. Arbetet resulterade i en kortfattad översiktsbok med titeln Praktisk skadeståndsbedömning (nr 7 i publikationsförteckningen).
 7. Tillsammans med immaterialrättsjuristen Tobias Eltell genomförde jag under 2005 en undersökning rörande skadeståndsbedömning och skadeståndsberäkning vid intrång i upphovsrätt. Undersökningen resulterade i en omfattande vetenskaplig uppsats (nr 25 i publikationsförteckningen).
 8. Från Stiftelsen av den 28 oktober 1982 har jag erhållit uppdraget att fortlöpande ombesörja uppdateringen av Jan Hellners båda verk Skadeståndsrätt respektive Skadeståndsrätten. En introduktion. Under 2006-2007 publicerade jag sålunda nya upplagor av dessa båda verk (nr 9 och 10 i publikationsförteckningen).
 9. Vid sidan om arbetet med Jan Hellners båda böcker genomförde jag under 2006 ett mindre projekt rörande innebörden av begreppet särskilt närstående i 5 kap 2 § SKL. Undersökningen resulterade i en vetenskaplig uppsats (nr 27 i publikationsförteckningen).
 10. Under 2006-2007 har jag även arbetat med en omfattande vetenskaplig undersökning rörande det mycket stränga trafikskadeansvarets gränser. Undersökningen har resulterat i en omfattande vetenskaplig uppsats (nr 30 i publikationsförteckningen).
 11. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt som har arbetsnamnet Den försäkrades räddningsplikt enligt försäkringsavtalslagen. Projektet kommer att slutföras under 2009.

Pedagogisk verksamhet

Pedagogisk grundsyn

Min undervisning är tydligt metodorienterad. Målsättningen är att varje deltagare skall ges de verktyg som krävs för att självständigt kunna hantera de konkreta juridiska problemställningar som förekommer inom det aktuella rättsområdet. Min uppgift blir sålunda att förmedla konkreta tillvägagångssätt för den praktiska problemhanteringen. För att nå detta mål arbetar jag i stor utsträckning med olika försäkrings- och skadeståndsrättsliga problemlösningsmodeller. Det tydligaste exemplet är den modell för praktisk hantering av skadeståndskrav som jag skildrat i en lärobok med titeln Praktisk skadeståndsbedömning (nr 7 i publikationsförteckningen). Denna modell utgör utgångspunkten för all min undervisning i skadeståndsrätt. Underliggande problemställningar, avseende exempelvis culpa, adekvans eller annat, hanteras på motsvarande sätt med utgångspunkt i praktiskt orienterade hanteringsmodeller.

Ytterligare en viktig utgångspunkt är att behandlade problemställningar inte enbart analyseras utifrån ett domarperspektiv, varvid siktet är inställt på att fastställa gällande rätt. Vid sidan härom är det utomordentligt betydelsefullt att förekommande problem analyseras utifrån ett partsperspektiv, varvid deltagarna ges träning i juridisk argumentation. På detta sätt integreras också den så viktiga träningen i muntlig och skriftlig framställningsteknik på ett naturligt sätt i undervisningen.

Undervisningserfarenhet

Grundutbildning

På grundutbildningsnivå har jag sedan 1994 utfört uppemot 3.500 undervisningstimmar. I grova drag fördelar sig undervisningen enligt följande:

 1. Stockholms universitet: Lärare 1994-2004. Undervisning och examination på Juridisk introduktionskurs, Civilrätt II samt specialkurserna i försäkrings- och skadeståndsrätt. Dessutom föreståndare och huvudlärare för Juridik i affärslivet med inriktning mot hantering av ekonomiska risker. Handledning av närmare 55 examensarbeten inom företrädesvis civilrättsliga ämnen.
 2. Luleå Tekniska universitet: Timlärare/universitetslektor 1994-2007. Undervisning och examination på Handelsrätt I samt Särskilda avtalstyper. Handledning av uppemot 25 uppsatser på C- respektive D-nivå.
 3. Örebro universitet: Gästlärare 2001. Universitetslektor sedan 2003. Undervisning och examination på Privaträtt, Kommersiell rätt, Handelsrätt med internationell inriktning samt Ersättningsrätt. Kursföreståndare, examinator samt huvudlärare för Kommersiell rätt samt Ersättningsrätt. Handledare för cirka 30 uppsatser på C- respektive D-nivå.
 4. Handelshögskolan i Stockholm. Anställd som forskare sedan 2005. Undervisning och examination på Rättsvetenskaplig introduktionskurs 2007.
 5. Umeå universitet. Gästföreläsare sedan 2002. Undervisar årligen under en heldag i försäkringsrätt.

Forskarutbildning

Jag har varit ledare för ett antal högre seminarier (doktorandseminarier) enligt följande:

 • 2002-12-04 – Genteknik och försäkring, Umeå universitet.
 • 2003-03-13 – Genteknik och försäkring, Örebro universitet.
 • 2007-12-13 – Att nyttja genetisk information, Linköpings universitet.
 • 2008-02-26 – Skada i följd av trafik, Örebro universitet.

Administrativt pedagogiskt arbete

Sedan 2002 har jag varit en av de ledande krafterna inom ramen för det omfattande arbetet med att skapa förutsättningar för, utveckla, sjösätta och genomföra Juristprogrammet vid Örebro universitet. Under perioden 2005-01-01 – 2006-06-30 var jag förordnad som utbildningsledare för detta program med övergripande ansvar för uppläggning, innehåll, lärarbesättning, ekonomi med mera. Sedan 2008-04-01 har jag ånyo detta uppdrag.

Produktion av läromedel

 1. Under 2005 publicerade jag Praktisk skadeståndsbedömning (nr 7 i publikationsförteckningen) vilken nyttjas som lärobok vid utbildningar inom såväl universitet och högskola som försäkringsbranschen.
 2. Under 2005 publicerade jag (med Anna Eriksson) Lagtextsamling i ersättningsrätt (nr 6 i publikationsförteckningen) vilken nyttjas vid utbildningar inom såväl universitet och högskola som försäkringsbranschen.
 3. Under 2006 publicerade jag (med jur kand Anna Eriksson) Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (nr 8 i publikationsförteckningen) vilken nyttjas som lärobok inom ersättningsrättens fält.
 4. Under 2006-2007 publicerade jag nya upplagor av Jan Hellners båda verk Skadeståndsrätt respektive Skadeståndsrätten. En introduktion (nr 9-10 i publikationsförteckningen). Att båda dessa böcker mycket ofta fungerar som läromedel vid olika juridiska utbildningar torde vara väl känt.